online gambling singapore online gambling singapore online slot malaysia online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia

/header.png

Obchodní podmínky
Výjimečný koš


1. Úvodní ustanovení


Tyto závazné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro využívání služeb a nákup na e-shopu www.vyjimecnykos.cz . Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.


Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vyjimecnykos.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu Vyjimecnykos.cz je JaHan s.r.o. (IČ: 24816191, DIČ: CZ24816191).


3. Ochrana dat a osobních údajů


Provozovatel stránek www.vyjimecnykos.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků a kupujících, nebude v žádném případě dále šířit, sdělovat třetím osobám. Bude je využívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky. Současně se provozovatel zavazuje na žádost svého zákazníka (registrovaného uživatele) provést vymazání jeho registrovaných údajů.


4. Uživatelský účet


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).


Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


5. Uzavření kupní smlouvy


Objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doporučen.


Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo dodací adresu, emailovou adresu a případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.


Kupující může udělat objednávku těmito způsoby:

  1.  Prostřednictvím internetového obchodu www.vyjimecnykos.cz

  2.  Prostřednictvím emailového spojení: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na kupujícího elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefon) si kupující hradí sám.


6. Cena zboží a platební podmínky


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím dobírky PPL při převzetí zboží.

  • Předem na účet č. 2100119905/2010 vedený u Fio Banky , a. s. (Variabilní symbol bude uveden na faktuře, kterou obdržíte emailem).


7. Dodací podmínky


Dárkové koše jsou expedovány zpravidla do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodací lhůta u ostatního zboží, je 7 pracovních dní, pokud ji prodávající nestanoví jinak. V případě využití nadstandardních služeb (osobního dodání) jsou dodací podmínky domluveny telefonem. V případě osobního převzetí je zboží připraveno následující den od potvrzení objednávky. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


8. Doprava a převzetí zboží


Balné ani žádné další manipulační poplatky Vám Výjimečný koš neúčtuje. Dopravné je stanoveno dle aktuálního ceníku dopravce. Tuto cenu zjistíte ještě před potvrzením objednávky v průvodci objednávkou, kde máte možnost si zvolit způsob dopravy. V případě platby předem na účet prodávajícího se zboží expeduje až po připsání platby na účet prodávajícího. Ceny dopravného jsou závislé na hmotnosti a objemu zásilek. Vždy se snažíme volit tu nejlevnější variantu a u větších zásilek děláme vždy kalkulaci. K dopravě využíváme přepravní společnost DPD. Více se o dopravě zboží můžete dočíst zde.

9. Převzetí zboží

Po převzetí zboží doporučujeme ihned provést kontrolu zboží. Zboží, které má zjevně poškozený již obal nepřebírejte a za pomoci přepravce vyplňte reklamační protokol. Pokud zjistíte, že je zboží poškozené až po otevření zásilky, ihned nás o tom informujte, budeme Vás dále informovat o postupu vrácení zboží. Učiňte tak nejpozději do 3 dnů od převzetí. Na pozdější reklamace poškození zásilky nebude brán zřetel. Dopravce NENÍ povinen Vám vracet peníze, proto si nachystejte, pokud možno, cenu dobírky přesně, případně plaťte s pomocí platební karty (Visa, MasterCard).

10. Záruční doba a reklamace

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v rozsahu jeho objednávky v souladu s uzavřenou smlouvou, dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů.

Reklamace se nevztahuje na poškození zboží při přepravě. V tomto případě nese odpovědnost dopravce. Kupující je povinen zkontrolovat stav zboží při převzetí a při zjevném poškození přepravního obalu zboží nepřebírat. Podpisem na dodacím listě kupující dopravci stvrzuje, že zboží došlo v pořádku.

Reklamované zboží je kupující povinen poslat na adresu prodávajícího doporučeně s uvedením vady výrobku. Zboží poslané na dobírku prodávající nepřevezme. Reklamované zboží musí být vždy doručeno včetně dokladu o koupi. Dokladem o koupi se myslí faktura s označením zboží a datem prodeje.

Kupující je povinen reklamované zboží zabalit řádným způsobem, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží při transportu díky nedostatečnému obalu. Kupující neodpovídá za další škody vzniklé u přepravce vlivem nešetrného zacházení se zbožím.

Při reklamaci je doporučeno nejprve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodávajícího a domluvit se na postupu při reklamování zboží. Při reklamacích zasílaných poštou na dobírku bez předchozí dohody má prodávající právo zásilku odmítnout. V případě neoprávněné reklamace bude zákazníkovi naúčtováno případné zaslání na jeho adresu.

Prodávající vyřídí reklamaci v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. V případě zamítnutí reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

10.1 Je-li kupující spotřebitelem platí pro odpovědnost za vady zboží následující:

Pokud nejde o zboží, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor z kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Na jednotlivé části celé zásilky se vztahují následující záruční doby:

  • 24 měsíců na spotřební zboží.

  • 8 dnů jde-li o potravinářské zboží.

  • Je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.

10.2 Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti:

Řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

11. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez zjevných známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí peníze za zboží převodem na účet nebo mu je vydá v hotovosti na adrese provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží.

12. Platnosti údajů a cen

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.vyjimecnykoš.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele. Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. V případě změny cen již objednaného zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu vrácena zaplacená záloha.

13. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky vztahují na obchodní případy realizované využitím www.vyjimecnykos.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 do odvolání.